ادعای جعلیت

ادعای جعلیت

ادعای جعلیت نسبت به اسنادومدارک ارائه شده باید برابرماده 217 این قانون باذکر دلیل اقامه شود مگراینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد درغیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

ادعاب جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود و درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد.موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه ان را فوری مهرو موم می نماید. چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.