تامین خواسته

تامین خواسته :

چگونگی صدور قرار تامین خواسته در شوراهای حل اختلاف:

تامین در لغت به معنی حفظ کردن و ایمن کردن می باشد و در اصطلاح حقوقی عبارت از حفظ کردن و در اهمیت قراردادن خواسته میباشد، بدین معنا که مدعی با بازداشت خواسته سعی در حفظ آن از مسئولیت های احتمالی مدعی علیه در ارتباط با جابجایی یا مخفی نمودن و انتقال آن می نماید.

بنابراین تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول یا غیرمنقول . بنابراین پس از بررسی موضوع در شورا و صدور حکم به نفع خواهان استیفای حقوق وی از اموال خوانده امکان پذیر می باشد به عبارت دیگر تامین خواسته یک اقدام احتیاطی در جهت جلوگیری از اتلاف و حیف و میل و نقل و انتقال اموال مدیون برای فرار از پرداخت دین است (موارد صدور قرار تامین) = ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

قرار تامین خواسته چیست؟

اجرای قرار تامین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معناست که خواهان می‌تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری کند تا در صورت صدور حکم علیه خوانده، بتواند خواسته خود را به راحتی به دست بیاورد. در واقع خواهان می‌خواهد به وسیله اجرای قرار تامین خواسته، از اموال و حقوقش که در اختیار خوانده است محافظت کند تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آنها با مشکلی مواجه نشود.

به عنوان مثال شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می‌نماید و پول آن را نیز به فروشنده پرداخت می‌کند اما فروشنده سند اتومبیل را به نام او نمی‌زند. در اینجا خریدار برای اینکه فروشنده، آن ماشین را با همان سند دوباره به شخص دیگری نفروشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته می‌نماید تا به این وسیله از نقل و انتقال ماشین جلوگیری کند و پس از صدور حکم، بدون هیچ مشکلی سند به نام او شود.

منظور از تامین خواسته این است که خواهان از دادگاه تقاضا کند آنچه را او از خوانده مطالبه می کند ، توقیف نماید تا پس از صدور حکم ، گرفتن آن میسر باشد و در خلال دادرسی ، موضوع دعوی از بین نرود . مثلا وقتی کسی یک میلیون تومان پول از کسی مطالبه می کند میتواند از دادگاه بخواهد که معادل این یک میلیون تومان را از اموال خوانده بازداشت کند تا پس از رسیدگی و صدور حکم اجراحکم دادگاه ممکن باشد . همچنین وقتی مثلا اتومبیل خود را ، که به طور امانت دست کسی بوده و از استرداد خوداری می کند . مطالبه می کنیم ، می توانیم از دادگاه درخواست کنیم اتومبیل را توقف و متوقف کند تا پس از صدور حکم بتوان آن را از طرف تحویل گرفت . در مورد دوم می گویند خواسته ( عین معین ) یعنی یک چیز مشخص و معلوم ) است . در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز خواهان اعلام می کند که چون مورد معامله به وی تعلق یافته ، باید توقیف شود تا بعدا تسلیم و تسلم آن ممکن باشد . همچنان که گفتیم بعضی صدور قرار تامین خواسته را در این مورد روا نمی دانند و صرفا قابل به صدور دستور موقت هستند . به هر حال در مورد تامین خواسته گفتنی است که : اولا : در تامین خواسته نیز خسارت احتمالی را باید پرداخت کنیم . و در صورتی که خواهان در آخر کار بی حق تشخیص داده شود ، خوانده می تواند خسارتی را که از اجرای قرار تامین خواسته به او وارد شده –فقط با ارائه دلایل ( و بدون طرح دعوی و پرداخت هزینه دادرسی –بر خلاف مورد دستور موقت ) به دادگاه صادر کننده قرار تامین – ظرف بیست رئز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی بی حقی خواهان – مطالبه کند. به این تقاضا در وقت فوق العاده رسیدگی و رای قطعی صادر میشود . عدم مطالبه خوانده (که اینکه برنده دعواست ) در این مدت باعث استردادوجه تودیعی به خواهان خواهد شد . ثانیا : تامین خواسته را هم می توان مستقلا با ضمن دادخواست اصلی مطرح کرد . تامین خواسته به تنهایی هزینه بسیارقلیلی دارد اما درخواست کننده مکلف است ظرف ده روز پس از صدور قرار تامین خواسته در ماهیت دعوی نیز دادخواست بدهد والا دادگاه به تقاضا طرف از قرار تامین رفع اثر خواهد کرد . ثالثا :در تامین خواسته باید پرونده جهت اتخاذ تصمیم فورا به نظر دادگاه برسد و این خواهان است که باید پیگیر قضیه باشد و از اعضای دفتر دادگاه بخواهد که پرونده را به نظر رئیس دادگاه برسانند . ضوابط و قواعد مربوط به تامین خواسته  و مواد 108تا 129 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است . در ضمن متن مربوط به نحوه تقاضا را در نمونه های دادخواست اورده ایم .