نکاتی در زمینه هزینه های دادرسی

نکاتی در رابطه با هزینه دادرسی

هزینه دادرسی

ماده 559

شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند . مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر زیان می کند . باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوطه امور مدنی بپردازد . چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شرکت را نداشته باشد . به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت دادرسی را نداشته باشد ، دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید . رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تاخیر انداخت .

تبصره

پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن ، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء کند، مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد .

ماده 560

شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ، ایاب و ذهاب گواهان ، حقاالزحمه کارشناسان ، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می شوند ، وجهی نمیپردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود ، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد .شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط ، در مهلت تعیین شده ، پرداخت کند در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند ، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی از طریق اجرای احکام مدنی ، با توقیف و فروش اموال شاکی ، با رعایت مستثنیات دین ، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود . در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود .

تبصره 1

در صورتی که به تشخیص مقام قضایی ،شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد ، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود .

تبصره 2

در موارد فوری به دستور مقام قضایی ، اقدامات موضوع این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط اجام میشود .

تبصره 3

میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا ، شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد .

ماده 561

هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است .

ماده 562

دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم ، تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است ، به تفصیل تعیین و مسوول پرداخت آن را معین کند .

ماده 563

شاکی با مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند . دادگاه پس از ذی حق شناختن وی ، مکلف است هنگام صدور حکم ، مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند .

ماده 564

در صورت محکومیت متهم ، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او است .

ماده 565

هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسوول پرداخت هزینه دادرسی است . فوت کند ، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می شود .