باید ها ونباید های قرار وثیقه و کفالت

اگر می خواهید با قرار های تامین کیفری آشنا شوید این مطلب را بخوانید

قرار تامین 1

(2) ماده 132 . به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام (1) به وی یکی از قرارهای تامین کیفری (2) زیر را صادر نماید :

1 . التزام به حضور با قول شرف .

2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .

3 . اخذ کفیل با وجه کفاله . (1)

4 . اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول . (2)

5 . بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون . (3)

تبصره . قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید،در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل با وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد .

ماده 133.  با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه میتواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . (1) مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند میتواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید .

این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد . (2)

تبصره . در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده ، یا نقض آن توسطمرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد .

ماده 134 . تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثت او متناسب باشد .

ماده 135 . کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد . در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود .

ماده 136 . مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکنید . (3)

ماده 137 . قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل ، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود امضاء مینماید و در صورت در خواست ، رونوشت آن را به کفیل یا وثیققه گذار میدهد .

ماده 138 . متهمی که در مورد قرار کفالت یا وثیقه صادر شده ، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد .

ماده 139 . هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد ، وثیقه مسترد و یا وکیفیل از مسوولیت مبرا میشود .

تبصره 1 . کفیل یا وثیقه گذار درهر  مرحله از دادسرا (1) با معرفی و تحویل متهم (2)میتوانند درخواست رفع مسوولیت ویا آزادی وثیقه خود را بنمایند .

تبصره 2. هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تامین ملغی الاثر میشود .(3)

ماده 140 . هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده (4) بدون غذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی (1) از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد . ( 2) اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده ومتهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه گذار (3) اخطار میشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید . در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی (4) اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله احذ و وثیقه ضبط خواهد شد (5)

ماده 141 . چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الکفاله ویا ضبط وثیقه کافی است .

ماده 142 . خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است .

ماده 143 . متهم ، کفیل و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه التزام یا وجه  الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند :

الف . در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر خاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است .

ب . هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود ویا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او راحاضر کند . 

ج . هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است .

د . در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شئه اند .

تبصره . دادگاه در تمام موارد نسبت به شکابت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده ، مادام که عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض ،وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، باز گردانده میشود .

ماده 144 . چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود . قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر نماید . (1)

  ماده 145 . در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده ، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زاید برآن به نفع دولت ضبط میشود .

ماده 146 . در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر وزیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین کرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن باز گردانده میشود و دراین  صورت حکم اجرا شده تلقی میشود .

ماده 147 . قرار تامین باید به متهم ابلاغ شود . در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج میشود . چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید میگردد .

تبصره . در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار متهم تفهیم و در پرونده قید نماید . (2)

قراروثیقه چیست؟

قرار وثیقه قراری است که به موجب آن ،صادر کننده قرار از متهم میخواهد که متعهد شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد حاضر گردد ،و برای تضمین انجام این تعهدش وثیقه ای به مبلغ معین بسپارد . این قرار نیز مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است .

1)قرار اخذ وثیقه 

2)قرار قبول وثیقه 

 

براساس ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری :  قرار وثیقه یکی از انواع قرار های تامین کیفری است قرار وثیقه بدلیل اینکه عین مال یا سند مالکیت باید در اختیار دادسرا قرار بگیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است میزان وثیقه را قاضی براساس میزان خسارت و شرایط و وضعیت طرفین پرونده ، تعیین میکند متهم معادل مبلغ مزبور ، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول را به عنوان وثیقه معرفی میکند . 

اموالی که میتواند به عنوان وثیقه برای ضمانت زندانی قرار بگیرد : 

* وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول 

*  هر نوع مال که دارای ارزش است .  

موسسه کارپردازان ارائه دهنده وثیقه و  سند ملکی جهت آزادی زندانیان برای تمامی مراجه قضایی در سراسر کشور شما را در تمامی مراحل آزادی زندانیان یاری میرساند . 

شماره های تماس : 09220562433-02156692011