نظریات آئین نامه اجرایی اداره حقوقی دادگستری در ارتباط با شورای حل اختلاف

بسمه تعالی

نظریات آئین نامه اجرایی اداره حقوقی دادگستری در ارتباط با شورای حل اختلاف

نظریه شماره (7/7278 مورخ 1382/9/30) اداره حقوقی دادگستری طبق بند (2) ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم، موضوع شوراهای حل اختلاف که مقرر داشته : (طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرای آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود) و در اعتراض به آراء شوراهای یاد شده به دادگاه عمومی مربوط که مرجع تجدید نظر آن آراء به شمار می رود و نیز تجدید این آراء هزینه ای تعلق نمیگیرد.

***

نظریه شماره ( 7/8532 مورخ 1382/10/20 ) اداره حقوقی دادگستری با اشاره به این که جواز عدم رعایت تشریفات آئین دادرسی به معنی جواز عدم رعایت اصول اساسی دادرسی برای احقاق حق نیست ، مثلا در مواردی که برای استماع شهادت شهود، رعایت تشریفات اصدار قرار استماع گواهی گواهان و تعیین وقت برای استماع آن و اصدار اخطاریه  و ابلاغ آن برای دعوت طرفین یا گواهان در جلسه مزبور لازم نیست، معذلک اتیان سوگند شاهد برای بیان تمام حقیقت و التزام به راستگویی ضروری است ، اضافه می شود بند 1 ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده  189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده 20 آن قابل جمع است با این توضیح که طبق بند 1 ماده 10 آئین نامه مزبور ، رسیدگی به آن چه که بموجب ماده 189 قانون برنامه سوم در صلاحیت شرای حل اختلاف قرار دارد، تابع تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیست مگر در مواردی که طرفین اختلاف شورا را به عنوان داوری مرضی‌الطرفین تعیین کنند که در این صورت طبق ماده 20 همان آیین نامه رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در موارد 454 تا 501 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 الزامی است.